VELKOMMEN

VEDTÆGTER

Vedtægter Foreningen Kalundborg Bogbyer

VEDTAGET PÅ GENERALFORSAMLING DEN 27. FEBRUAR 2013

§ 1.

Foreningens navn er Kalundborg Bogbyer. Dens hjemsted er Kalundborg Kommune.

§ 2.

Foreningens formål er:

- at fremme bogens og dermed beslægtede publikationers placering i byernes kulturelle liv.

- at medvirke til, at bogen får sin naturlige deltagelse i ethvert arrangement i området.

- at fremme interessen for bogen, det trykte ord, tekster og illustrationer samt for bogproduktioner.

§ 3.

a) Som medlemmer kan optages enkeltpersoner, unge under 25 år og virksomheder.

b) Medlemmerne betaler et årligt kontingent, som fastsættes af generalforsamlingen og forfalder til betaling hvert år i marts måned.

§ 4.

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Beslutninger træffes med simpelt flertal mellem de afgivne stemmer, idet hvert fremmødt medlem har én stemme, og repræsenterede virksomheder har to stemmer.

a) Den årlige ordinære generalforsamling holdes hvert år senest den 28. februar og indkaldes med 3 ugers varsel i et ugentligt lokalblad.

Den ordinære generalforsamlings dagsorden skal som minimum indeholde følgende punkter:

  1. Valg af dirigent og stemmetællere.
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
  3. Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.
  4. Foreningens regnskab til godkendelse.
  5. Budgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingentsatser.
  6. Valg til bestyrelsen.
  7. Valg af 2 suppleanter.
  8. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
  9. Eventuelt.

b) Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen ønsker det, eller når en fjerdedel af medlemmerne skriftligt anmoder om det. I sidstnævnte tilfælde holdes generalforsamlingen senest 5 uger efter, at anmodningen er indgået til bestyrelsen. Ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 3 ugers varsel.

c) Ingen generalforsamling må holdes, inden der er forløbet tre uger, siden en evt. forudgående generalforsamling er gennemført.

d) Forslag, der ønskes drøftet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde senest ti dage før generalforsamlingen.

§ 5.

a) Foreningen ledes af en bestyrelse, der vælges af generalforsamlingen.

b) Bestyrelsen består af 5 medlemmer, der vælges for to år ad gangen med 3 medlemmer i lige år og 2 medlemmer i ulige år.

c) Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær senest 14 dage efter den ordinære generalforsamling eller efter, at der er sket udskiftning i bestyrelsen.

d) Bestyrelsen tegnes af et bestyrelsesmedlem med pågældende sagsområde som opgave. I tilfælde af aftaler om samarbejde med andre foreninger eller institutioner, subs. aftaler af økonomisk betydning for foreningen, tegnes foreningen af formanden og et bestyrelsesmedlem med opgave inden for pågældende sagsområde.

e) Bestyrelsesmøder indkaldes af formanden eller af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening, og altid med mindst 8 dages varsel. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, såfremt 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og fordeling af opgaver. Den kan nedsætte udvalg med deltagelse af menige medlemmer, men altid med et bestyrelsesmedlem som udvalgsformand. Bestyrelsens formand har ret til at deltage i alle udvalgsmøder.

f) Generalforsamlingen vælger 2 suppleanter for et år ad gangen. Afgår et bestyrelsesmedlem i sin embedsperiode, indtræder suppleanterne i valgorden i den ledige post for resten af det afgåede bestyrelsesmedlems stipulerede periode.

§ 6.

a) Foreningens regnskab følger kalenderåret. Regnskabet afsluttes og overgives til revision senest den 15. februar, klar til forelæggelse for generalforsamlingen.

b) Kassereren fører regnskabet og indkasserer medlemskontingent efter den af kassereren vedlige­holdte medlemsfortegnelse. Kassereren gennemfører selvstændigt de daglige forretninger.

c) Generalforsamlingen vælger hvert år 2 revisorer og 1 revisorsuppleant. Den ene revisor kan vælges uden for medlemskredsen.

§ 7.

Nærværende vedtægter kan ændres på en generalforsamling, hvor ændringen fremgår af indkaldelsen, såfremt to tredjedele af de fremmødte medlemmer stemmer for ændringen. Ændringer har øjeblikkelig virkning efter en vedtagelse.

§ 8.

a) Spørgsmål om nedlæggelse af foreningen fremlægges på en ordinær generalforsamling. Opnås der flertal for nedlæggelsen, indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling, der holdes tidligst 4 uger senere og har endelig afgørelse.

b) I tilfælde af at foreningen nedlægges, sker der ingen tilbagebetaling af erlagt medlemskontingent for det pågældende år.

c) I tilfælde af at foreningen nedlægges, tilfalder foreningens formue Kultur- og Fritidsforvaltningen, Kalundborg Kommune.