VELKOMMEN

Generalforsamling

Referat fra

Kalundborg Bogbyers

Ordinære generalforsamling 28. februar 2022

Generalforsamlingen blev holdt i Medborgerhuset, Bredgade, Kalundborg. Der var mødt i alt 11 – og på formandens opfordring forud for den formelle dagsorden blev det accepteret, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet 7. februar, nemlig tre uger før afholdelse – til trods for, at annoncen blev bragt i det lokale dagblade og ikke, som vedtægterne foreskriver, i den lokale ugeavis. I ugeavisen blev indkaldelsen gentaget de to efterfølgende uger. 

1: Valg af dirigent og stemmetællere

Bjarne Sørensen blev valgt som dirigent. Der var ikke ønskede om valg af stemmetællere.

2: Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Formanden gengav bestyrelsens beretning: ”Det er kun 5 måneder siden vi sidst holdt generalforsamling – måneder, hvor vi – mens corona’en stadig hærgede – krydsede fingre for, at det snart var overstået. Det er det nu, men kun officielt. Der er stadig mange smittede, men i dag tager de fleste det afslappet – og i vores lille butik har vi undgået det meste. Og i dag er vi tilbage ved normalen, men med skærpet opmærksomhed på hygiejne og afstand.

Bogbyernes salg er ikke påvirket af corona’en. I 2020 solgte vi for 106.938 kroner – i 2021 solgte vi for 108.349 kroner. En stigning på 1.410,72 – altså reelt status quo til trods for lukkedage og restriktioner. Tager vi kontingenter og det kommunale tilskud med, så var de samlede indtægter sidste år 169.142 – i 2020 151.337, en samlet fremgang på 17.804. 

Udgifterne steg også – men resultatet er, at vi ved regnskabsafslutningen har en solid kassebeholdning og foreningskonto – penge der blandt andet skal bruges ved de kommende jubilæumsfestligheder i maj.

Vores planlagte julearrangementer i Cafe Solsikken med teater og højtlæsning i december. Det spidsede til med corona’en og nye restriktioner var på vej og denne gang var timingen ikke med os: Vi valgte af udskyde arrangementer til jubilæumsarrangementerne i maj, selvom der ikke var officielt forbud mod at samles, men en grænse på 50 var for lidt og det var for besværligt – og efter vores skøn ikke attråværdige arrangementer for forældre og børn. Det kostede os ekstra booking-honorar at flytte, for der var ikke officielt restriktion mod ikke at holde arrangementet – men det kom der få dage efter.

Vi fik heldigvis julet på anden vis, idet en flok fik købt og pakket masser af julegaver til børn og voksne i Medborgerhuset. Gaver der blev modtaget med stor tak fra Marianne Madsen – og en donation, som også fik plads i avisspalterne.

18 januar havde kassereren og formanden planlagt at deltage i møde på rådhuset om valg af nye medlemmer til Folkeoplysningsudvalget – men det fik vi ikke meget ud af. En kalenderfejl forhindrede Ditte i at være med, men i stedet fik formanden hilst på et hav af frivillige, der alle ville stille op for at få mest mulig indflydelse på fordelingen af de kommunale penge i indeværende valgperiode.

En glædelig konstatering er, at vi har fået flere frivillige med i arbejdet. I dag er vi faktisk 23 alt inklusive og vi og kunderne har fortsat fornøjelsen af, at de frivillige er så forskellige og har så forskellige interesser og kompetencer, som de har.” 

Bestyrelsens beretning blev godkendt – efter kommentarer og åben kort debat om, hvordan Bogbyerne kan sælge mere. Der blev udtrykt tilfredshed med, at vi i dag har et stort antal frivillige – og at flere og flere borgere donerer bøger til butikken.

3. Foreningens fremtidige virksomhed

Formanden tilkendegav, at alle kræfter nu skulle sættes ind på at markere Kalundborg Bogbyers forsinkede jubilæum i maj – og sagde: ”Foran står er herligt forår – og jubilæumsfestlighederne i maj. Den 18. og 19. teater i Cafe Solsikken og fredag den 20. bliver den dagen, hvor vi officielt fejrer vores 10 årsfødselsdag. Vi skal nu i gang med detailplanlægningen og ser frem til at kunne præsentere programmet. Om godt 14 dage er der personalemøde (15.03), og så skal vi have ideerne på bordet, så vi kan sammensætte et program, der appellerer bredt.”

4. Foreningens regnskab til godkendelse

Kassereren gennemgik regnskabet, der var atypisk p.g.a. corona-perioden med forskydninger, den havde givet i aktiviteterne. 

Der var samlede indtægter på 169.141,86 kr., og samlede udgifter på 178.160,03 kr. Underskuddet på 9.018,16 kr. skyldtes primært delvis betaling for et udskudt arrangement i december 2021, et arrangement, der i stedet holdes i maj 2022.  Ved årets udgang havde foreningen en kassebeholdning på 82.894,54 kr. og et indestående på foreningskontoen på 98.389,72 kr.

Regnskabet, der var gennemgået og godkendt og rost af revisorerne – der fremover skal kaldes bilagskontrollanter – blev godkendt af generalforsamlingen.

5.  Budgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingentsatser

Budgettet for 2022 forelå ikke – og på formandens forslag godkendte generalforsamlingen, at formanden udarbejder budgetforslag og sender det til bestyrelsen for accept. Kassereren bemærkede, at der skal tages højde for generelt stigende priser, især på energi/husleje o.l.

Kontingentsatser for 2022 blev vedtaget uændret: 100 kr. for voksne og 50 kr. barn.

6. Valg til bestyrelsen

Gerda Dinesen, Steen Larsen og Henrik Uhre-Prahl blev genvalgt til bestyrelsen.

7. Valg af to suppleanter til bestyrelsen

Lone Christensen og Lars Richter blev genvalgt som bestyrelsessuppleanter.

8. Valg af revisor og revisorsuppleant

Irene Wiborg og Hans Andersen blev genvalgt som bilagskontrollanter.

Tommy Dinesen blev genvalgt som bilagskontrollant-suppleant.

9. Eventuelt

Personalemøde 15. marts skal være startskud på arbejdet med lave program for festlighederne i maj. En række ideer kom på bordet: Uddeling af gratis bøger. Musik i gaden. Invitation til Søren Ulrik Thomsen om at komme og tale om sit forfatterskab. Invitation af andre bogbyer. Konkurrencer, hvor bøger indgår. Særligt bogsalg. Reception – også med inviterede gæster - i Cafe Solsikken på dagen, fredag den 20. maj. 18. og 19. maj holdes musik/oplæsning arrangement for børn/forældre i Cafe Solsikken. Arrangement for alle frivillige.

Referent: Henrik Uhre-Prahl

Generalforsamling 2021

Referat af Kalundborg Bogbyers ordinære generalforsamling 23. september 2021
I Infobutikken, Lindegade, Kalundborg


Til stede: Henrik Uhre-Prahl, Christian Henriksen, Steen Larsen, Gerda Dinesen, Rud Olsen, Ulla Prehnum, Bjarne Sørensen, Lone Christiansen og Lars Richter

1.) Valg af dirigent og stemmetællere.
Lars blev valgt til dirigent. Det vurderes at der ikke var behov for stemmetæller.

2.) Beretning om forenings virksomhed i det forløbne år.
Formanden aflagde beretning.

3.) Beretning - forenings fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.
Formanden fremlagde punkter for forenings nærmeste fremtid.
Der var ingen indkomne forslag fra før generalforsamlingen.

Beretningerne gav anledning til debat om muligheden for at foreningen kunne være vært for forskellige litterære arrangementer; (lokale) forfatterforedrag, re-citering og samarbejde med Bog & Idé Kalundborg,

4.) Foreningens regnskab til godkendelse.
Regnskab godkendt uden kommentarer. 

5.) Budgettet for det kommende år, herunder fastsættelse af kontingentsatser.
Budgettet blev godkendt uden kommentarer. (Vedlagt)
Kontingentsatser fastholdes på nuværende niveau: 100 kr. voksen og 50 kr. barn.

6.) Valg til bestyrelsen.
Ditte Schwartzbach, kasserer, blev genvalgt og Peter Breinholt, sekretær, blev genvalgt.

7.) Valg af 2 suppleanter.
Lone Christiansen, 1. suppleant, blev genvalgt og Lars Richter, 2. suppleant, blev genvalgt.

8.) Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
Irene Wiborg, revisor, blev genvalgt og Hans Andersen, revisor, blev genvalgt.
Tommy Dinesen, revisorsuppleant, blev genvalgt.

9.) Eventuelt
Støtte til Kalundborg Medborgerhus-Marianne Madsen’s børnehjælpsdag;  ca. 24 familier af DKK 500 per stk. til køb af bøger, papir, tuscher, mv. hos Bog og Idé Kalundborg,blev godkendt. Ulla og Gerda arbejder videre.
Lone stillede forslag om ny støvsuger til butikken; Godkendt.
Steen opfordrede til mere aktivitet på butikkens Facebook og hjemmeside. Næste generalforsamling planlagt: 8. februar 2022 – dog afhængigt af, at regnskabet kan nå at blive færdigt.
     

Herefter sluttede generalforsamlingen i god ro og orden.


Referat godkendt af Henrik Uhre-Prahl 30.09.21

Generalforsamling 2020

Kalundborg Bogbyers ordinære generalforsamling

tirsdag den 25. februar 2020 kl. 16.30, Lindegade 3.

Dagsorden:

 1. 1.      Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. 2.      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. 3.      Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.
 4. 4.      Foreningens regnskab til godkendelse.
 5. 5.      Budget, herunder fastsættelse af kontingent.
 6. 6.      Valg til bestyrelsen.

På valg: Gerda Dinesen (modtager genvalg), Henrik Uhre-Prahl (modtager genvalg) 

             Bjarne Hedegaard Sørensen (modtager ikke genvalg)

Valg af bestyrelsesmedlem for 2 år. 


7.      Valg af 2 suppleanter.

8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.

9.      Evt.

Generalforsamlingsreferat for Kalundborg Bogbyer 25.2.2020

1. Irene Wiborg blev valgt til dirigent. Stemmetællere skønnedes ikke nødvendige

2. Bjarne aflagde formandsberetning, se denne. Der udspandt sig en mindre diskussion vedr. opfyldelsen af to af sidste års mål for den fremtidige virksomhed: Kommunikation mellem frivillige og bogsalget. Steen talte for øget fokus herpå, især vigtigt at bogsalget øges. Peter forsvarede den udførte indsats med henvisning til bl.a. personaletur og det øgede bogsalg i 2019.

Beretningen blev herefter vedtaget.

3. Dirigenten konstaterede at der ingen forslag er indkommet. To vigtige beskeder vedr. fremtidig virksomhed blev fremsat: Henrik havde været til møde med andre handlende omkring os, hvor formålet havde været at genoplive en gammel forening af handlende omkring Klostertorvet. Det havde været et positivt møde, hvor det blev besluttet at arbejde videre hermed. Ditte havde på opfordring fra bestyrelsen ved sidste bestyrelsesmøde haft kontakt med kommunen vedr. to tvivlsspørgsmål:  Kunne det, i forhold til de forrige års, ekstraordinære store kommunale tilskud i 19 være korrekt, og ja, det kunne det, vi skulle bare bruge løs af dem til aktiviteter, for det var det, der var meningen med tilskuddet. Det andet spørgsmål drejede sig om, hvorvidt vi enkelte år kunne undlade at modtage kommunalt tilskud, fordi vi var selvhjulpne, og så vende tilbage til tilskud, hvis det blev nødvendigt? Og ja, det kunne godt lade sig gøre, svarede kommunen.

4. Kassereren gennemgik årets regnskab. Det blev vedtaget med akklamation. Revisorerne udtrykte ekstraordinær stor tilfredshed. Da overskuddet er så stort, blev der snakket aktiviteter: Markering af 10-års jubilæum ved bl. a. invitation af andre bogbyer, uddeling af bøger gratis ved stationen etc. Bestyrelsen arbejder videre hermed, ligesom man vil indhente ideer ved næste personalemøde.

5. Budget for 2020 blev

 gennemgået og vedtaget. Kontingent fastsattes til uændret.

6. Henrik og Gerda blev genvalgt til bestyrelsen. Steen blev nyvalgt. 

7. Lone og Lars blev genvalgt som suppleanter

8. De to revisorer, Irene og Hans, blev genvalgt. Ligeledes Tommy som revisorsuppleant.

9. Under evt. fortsatte snakken om 10-årsjubilæum. Og den afgående formand Bjarne blev takket for lang og stor indsats.

Referent:  Peter

Generalforsamling 2019

Kalundborg Bogbyers ordinære generalforsamling

onsdag den 27. februar 2019 kl. 16.30, Lindegade 3.

Dagsorden:

 1. 1.      Valg af dirigent og stemmetællere.
 2. 2.      Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
 3. 3.      Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.
 4. 4.      Foreningens regnskab til godkendelse.
 5. 5.      Budget herunder fastsættelse af kontingent.
 6. 6.      Valg til bestyrelsen.

På valg: Peter Breinholt og Ditte Schwartzbach, begge modtager genvalg.

Valg af bestyrelsesmedlem for 1 år.

 1. 7.      Valg af 2 suppleanter.
 2. 8.      Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant.
 3. 9.      Evt.

Ad. 1  

Dirigent:Henrik Uhre-Prahl

Dirigenten konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt iflg. foreningens vedtægter.

Stemmetællere: Der ville kun blive valgt stemmetællere i tilfælde af evt. afstemning.

Ad. 2  

Bestyrelsens beretning v/ Formand Steen Larsen.

Efter beretningen meddelte Steen Larsen, at han af private grunde, har besluttet at trække sig

fra bestyrelsen.

Ad. 3

Den fremtidige virksomhed forsætter som hidtil. Der var ingen indkomne forslag.

-          Kommunikation mellem frivillige og koordinering af opgaver skal styrkes.

-          Annoncering af bogsalg og efter flere frivillige.

-          Fortsat vægt på orden af bøgerne i butikken og på fjernlageret.

-          Der er kørt flere bøger til kartoffelkælderen  - de skal hentes hjem igen, og der skal udluftes.

-          Forbedring af arbejdsmiljø. I køkkenet kan der forbedres med omrokering af inventar/andre møbler og maling af lokalet, m.m.

-          Dobbetdemanding måske 1 til 2 gange om ugen. Det giver mulighed for, at én af de frivillige kan gå på fjernlageret og hente bøger, der efterspørges af kunderne.

-          Deltagelse i Kalundborgs Folkemøde i Høng den 25. maj 2019 i Høng.

-          Deltagelse i indvielsen af Symbs nye lokaler.

Ad. 4

Foreningens regnskab v/Ditte Schwartzbach blev godkendt.

-          Revisorerne roste Klbg. Bogbyers regnskab og havde ikke bemærkninger til dette, og synes at foreningen kunne bruge penge til forbedringer.

-          Det afsatte til donation, som blev vedtaget sidste år er ikke blevet fuldt udnyttet.

-          Ditte og Steen undersøger dette.

Ad 5.

Bjarne fremlagde budgettet, som blev godkendt.

Kontingentet bliver ikke ændret. Børn/unge under 25 år 50 kr., voksne 100 kr.

Ad. 6

Ditte Schwartzbach og Peter Breinholt blev genvalgt for 2 år til bestyrelsen.

Henrik Uhre-Prahl blev valgt for 1 år til bestyrelsen.

Ad 7

Lone Christiansen blev valgt til 1. suppleant og Lars Richter til 2. suppleant.

Ad. 8

Revisorer: Irene Wiborg og Hans Andersen blev valgt.

Revisorsuppleant: Tommy Dinesen blev valgt..

Ad. 9

Evt.

Mødet slut kl. 17.40

Referent 27. februar 2019                                                                  Godkendt af dirigent

Gerda Dinesen

Generalforsamling 2017

Kalundborg Bogbyers ordinære generalforsamling

Torsdag den 23februar 2017 kl. 16.30, Lindegade 3.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere.

2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

3. Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.

4. Foreningens regnskab til godkendelse.

5. Budget herunder fastsættelse af kontingent.

6. Valg til bestyrelsen.

På valg: Ditte Schwartzbach og Peter Breinholt. Begge modtager genvalg.

7. Valg af 2 suppleanter.

8. Valg af 2 revisorer og en revisorsuppleant.

9. Evt.

Ad. 1 

Dirigent: Tommy Dinesen

Stemmetællere: Peter Breinholt og Hans Henrik Østergaard

Ad. 2

Bestyrelsens beretning v/ Formand Bjarne H. Sørensen blev godkendt.

Ad. 3

Den fremtidige virksomhed forsætter som hidtil. 

Formanden fortalte om vore nye lagerlokaler på 60 m2 i Skibbrogade hos Sjællandske Medier. Kalundborg Kommune har den 21. februar bevilget os driftstilskud til disse. Derudover vil vi igen i år deltage i Kalundborg Messen og Byfesten.

Der var tilsagn fra flere medlemmer om at hjælpe med transport til de nye lokaler. Der er mange kasser med bøger i Kartoffelkælderen, som skal flyttes til de nye lokaler. 

Der var ingen indkomne forslag. 

Ad. 4

Foreningens regnskab v/Ditte Schwartzbach blev godkendt.

Ad. 5

Der er ikke blevet udarbejdet budget. Grunden dertil var usikkerheden om tilskud fra Kalundborg Kommune til nye lokaler. Det er som nævnt i pkt. 3 blevet klarlagt. Efterfølgende vil bestyrelsen arbejde videre med budgettet.

M.h.t. driftstilskud til butikken vil Bjarne tage initiativ til en snak med Kalundborg Kommune, om vi hører til i den rigtige ”kasse”, Folkeoplysningsudvalget.

Driftstilskuddet bliver beregnet efter forholdet mellem voksenmedlemmer og børne- og unge medlemmer.

Bemærkninger:

Steen Larsen synes ikke, vi skal skifte ordning p.g.a. kassetænkning.

Ulla Prehnum spurgte, om børn/unge udenfor kommunen kan være medlemmer, hvortil Ditte Schwartzbach svarede, at børn/unge udenfor Kalundborg Kommune godt kan blive medlemmer. 

Tommy Dinesen nævnte, at man kunne have A + B medlemmer. 

Kontingentet bliver ikke ændret. Børn/unge under 25 år 50 kr., voksne 100 kr.

Ad. 6

Ditte Schwartzbach og Peter Breinholt blev genvalgt for 2 år til bestyrelsen.

Ad 7

Lone Christiansen blev valgt til 1. suppleant og Hans Henrik Østergaard til 2. suppleant.

Ad. 8

Irene Wiborg og Hans Andersen

Suppleant: Tommy Dinesen

Ad. 9

Evt.

Mødet slut kl. 17.30

Referat 

23. februar 2017

Gerda DinesenReferat godkendt  26/2 2017

Dirigent Tommy Dinesen

Referat 2016

1. Valg af dirigent og stemmetællere

  Dirigent: Tommy Dinesen

  Stemmetællere: Lene Olrik og Karen(Rønnebær)

2. Beretning.

  Formandens beretning blev godkendt

3. Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.

  Den fremtidige virksomhed fortsætter som hidtil.

  Der var ingen indkomne forslag

4. Foreningens regnskab til godkendelse

  Godkendt.

  Steen Larsen spurgte om hvordan medlemstallet fordeler sig.

  Ditte oplyste, at  vi har ca. 39 medlemmer. Husejer betaler 300 kr./mdr.

  Der er søgt om driftstilskud for butikken.

  Revisorerne var godt tilfredse med regnskabet.

5. Budget herunder fastsættelse af kontingent.

  Godkendt.

  Kontingent: Børn/unge under 25 år 50 kr, voksne 100kr.

6.

  Bjarne Hedegaard, Gerda Dinesen og Steen Larsen blev valgt for 2 år til bestyrelsen.

7.

  Lone Christiansen blev valgt til 1. suppleant og Lars Richter til 2. suppleant

8.

  Irene Wiborg og Hans Andersen

  Suppleant: Hans Henrik Østergaard

9.

  Evt. 

  Mødet slut kl. 17:30

Referat 2015

Kalundborg Bogbyers ordinære generalforsamling

Onsdag den 25. februar 2015 kl. 17.00  - Info butikken i Lindegade

Dagsorden:

Valg af dirigent og stemmetællere.

Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.

Foreningens fremtidige virksomhed, herunder indkomne forslag.

Foreningens regnskab til godkendelse.

Budget herunder fastsættelse af kontingent.

Valg til bestyrelsen.

På valg: Peter Breinholt og Ditte Schwartzbach, der begge modtager genvalg.

Da Dorthe Hansen ikke ønsker at fortsætte skal der vælges en ny. Bestyrelsen foreslår Steen Larsen.

Ad. 1  

Dirigent:Tommy Dinesen, referent: Gerda Dinesen. Der blev ikke valgt stemmetællere.

Ad. 2  

Formandens beretning blev godkendt.

Ad. 3

Der var ingen indkomne forslag.

Steen Larsen foreslog, at overskuddet skulle bruges til at bevare butikken og udvide foreningens aktiviteter, f.eks. foredragsholder og bibliotekar til at fortælle om bøger, og at vi skal deltage på Kalundborg Messen.

Formanden fortalte, at vi før havde deltaget på Kalundborg Messen, men at det også er et stort arbejde, at slæbe bøgerne dertil.

Ad. 4

Godkendt

Ad. 5

Godkendt.

Kontingent: Børn/unge under 25 år 50 kr., voksne  100 kr.

Ad. 6

Peter Breinholt og Ditte Schwartzbach blev valgt for 2 år, Steen Larsen blev valgt for 1 år til bestyrelsen.

Ad 7

Lone Christiansen blev valgt til 1. suppleant og Gert Larsen til 2. suppleant.

Ad. 8

Irene Wiborg og Hans Andersen

Suppleant: Betina Lundsgaard-Nielsen.

Ad. 9

Evt.

Under pkt. 4 blev der drøftet mulighederne for at skaffe brugte bøger:

Evt. at annoncere i Kalundborg Nyt.

Erhvervsrådets nyhedsbrev: Bjarne kontakter Erhvervsrådet.

Mødet slut kl. 18.00.

Referent, Gerda Dinesen.